قسمتي درس آموز از سريال مختارنامه خصوصا براي بعضيا ﺭﻓﺎﻋﻪ : ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺑﻮ ﺍﺳﺤﺎﻕ ! ﻣﺨﺘﺎﺭ : ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟ ! ﺭﻓﺎﻋﻪ : ﺗﻮ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻗﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﻓﺪﺍﯼ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮﺩﯼ . ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﺟﻨﺎﺑﺘﺎﻥ ﻣﺰﻩ ﮐﺮﺩﻩ؛ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﯼ ﻫﻤﻪ ﺗﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ! ﺁﻧﻬﺎ ﺳﮓ ﻭ ﺳﮓ ﺗﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺣﺴﯿﻦ ﺩﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻋﻠﯽ. ﭼﻄﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺑﻮﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﺯ "ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ " ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ! ﻣﺨﺘﺎﺭ: ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮐﺲ " ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺍﯼ ﺧﻮﺩ " ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ! ﺭﻓﺎﻋﻪ: ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﺎﻥ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺩﺍﻍ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﺯ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩﯾﺪ ، ﭘﺲ ﮐﻮ؟ ! ﻣﺨﺘﺎﺭ : ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ، ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺛﻤﺮﻩ " ﻗﯿﺎﻡ ﺷﯿﻌﻪ" ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ "ﻧﺎﺑﻮﺩ" ﮐﻨﻢ، ﺷﯿﻌﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻓﺘﻮﺍﻫﺎﯼ ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪﻩ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ . ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ،ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﺻﺮﺍﻁ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﺦ ﮐﺎﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﯾﺘﺎﻥ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻫﻠﯿﺪ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﻓﺘﻮﺍﻫﺎﯼ ﺻﺪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻏﺎﺯ ﻧﺪﻫﯿﺪ

36 likes 2 comments

Hasan بسيار زيبا

mostafa rasaienejad #مختار #فتوا #شيعه #عدالت #امام_حسين #انتقام #حکومت #اسلام #علما #علما_شيعه #کوفه #عمامه_انگليسي

. روزه دار محترم! خواب فردا، عبادت نیست. عین گناه است. #روز_قدس #قدس_لنا #فلسطین #غزة_تحت_القصف #غزة_تحت_الحصار #غزه #غرد_بصوره #غم #غزة #اسرائيل #الموت_لاسراییل #حقوق_بشر_اسراییلی #حق #اسلام #عرب #عدالت #مظلوم

117 likes 9 comments

at جمعه آخر ماه رمضان

ghadiri_n #مرگ_سهم_غزه_نیست

ghadiri_n #روز_انتقام_نزدیک_است

Ehsan

rahgozar64

abdollahi.f اين حكم و كي گفته؟

ghadiri_n @abdollahi.f خودمان، حکم انسانی هیت نه شرعی

Marzieh hashemi شايد بشه گفت عين خيانت است.

989121965120

This is a not justice ... #این#عدالت#نیست :(

128 likes 10 comments

Sentir y Sangre True

❝S. M. Ali Bαgheri❞ -_-

Arash با حال بود

baharenemati خیلی زیبا بود

Hassan good

Sentir y Sangre :-(

kik & line :elaheetatality @sentir_y_sangre :(

kik & line :elaheetatality @baharenemati tnXx

#انصاف #دنيا #عدالت #كوچك #بزرگ #ادم #تكراري #نيمه #گمشده #دلبستگي #دلتنگي #فراق #انتظار #عشق

90 likes 3 comments

at

rezv@n سلام شما شات میکنی؟

issagram21 @rezvanabbasi نه متاسفانه

لاله اره واقعابی انصافه

وكيل رابراي وكالت خبرنگار را براي خبر پراكني و دانشجو را برا اعتراض به زندان مياندازند و مردم را براي خوردن شلاق ميزنند !!!! ايا اين عدالت است يا عدالت اسلامي ست ؟ هرچه هست انساني نيست . #ايران #تهران #ازادي #عدالت #اسلام #ناب

13 likes 0 comments

#قانون #مجلس #دولت #اسلامي #ايران #تهران #عدالت

13 likes 0 comments

#عدالت #ترازو

9 likes 0 comments

#احیاء شب ۱۹ رمضان#بنیاد_حضرت_زینب س حجة الاسلام#مهریزی از #عدالت و #آزادی در جامعه اسلامی گفت

14 likes 2 comments

VᗩᕼIᗪ چه سعادتى :) من شب ٢١ و ٢٣ اينجا بودم :))

mahdisimaei دكتر مهريزى؟

کتابی که متاسفانه در بین ما بچه شیعه ها هم مهجور مانده است..... نهج البلاغه اهدایی حرم امام علی علیه السلام #نهج_البلاغه #سخنان_امام_علی #برادر_قرآن #منشور_شیعه #امام_علی #کلام #معجزه #عدالت #نجف #حرم

50 likes 1 comments

fatemeh متاسفانه حق با شماست...

هو «کفَاک تَأْدِیباً لِنَفْسِک اجْتِنَابُ مَا تَکرَهُهُ مِنْ غَیرِک، وَ عَلَیک لِأَخِیک الْمُؤْمِنِ مِثْلُ الَّذِی لَک عَلَیهِ» (#کافی، ج ۸، ص ۲۲) ؛ برای #ادب کردن خود همین بس که آنچه را که از دیگری #بد می‌داری، از آن اجتناب نمایی؛ #برادر مؤمنت همان حقّ را بر تو دارد که تو بر او داری. این سخن #امیرالمؤمنین #علی #علیه_السلام از پایه ای ترین اصول #فلسفه_اخلاق است؛ #قاعده_طلایی پادزهرِ #خودخواهی، #خودمحوری و #تعصب است. در این قاعده شما بی‌طرفی و #انصاف خود را مورد سنجش قرار می‌دهید. در واقع، إعمال این قاعده باعث ایجاد دید بی‌طرفانه و منصفانه و «#عقلانی» است، همراه با رها نکردنِ #همدردی و #همفکری نسبت به طرف مقابل (#احترام به افراد). البته این «#عقلانیت»، نیازمند درجه‌ای از #بلوغ_اخلاقی از طرف عامل است. شرح #عکس: #گنبد #مسجد تاریخی #کرمان | #شهادت پیشوای #عدالت و #اخلاق تسلیت باد

89 likes 4 comments

¥^¥ این گفته ی حضرت علی(ع) ، همون مبنایی هست که کانت توفلسفه اخلاق ازش استفاده کرده

amir.af77 ای کاش تو جامعه ایی که حتی اخلاق و عدالت هم سیاسی شده، کمی رنگ و بوی مولا بزرگوار اخلاق را می گرفت

Mohsen این کلام معروف "هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند" که به طرق گوناگون از نبی اکرم و امامان همام نقل شده است، تحت عنوان "قاعده طلایی" مورد توجه بسیاری از فلاسفه ی اخلاق دنیا بوده است و از مبانی اصلی آن به حساب می آید. @afagh360

Mohsen @amir.af77 به نظرم ما سخت ترین مواخذه ی روز جزا را داشته باشیم؛ چه اینکه با داشتن گنجینه های عظیم علم و اخلاق، در استفاده و عمل به آن ها کاهل ترین بوده ایم...

علی دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا  دیده بگشا بر عدم، ای مستی هستی فزا  دیده بگشا ای پس از سوءالقضا حسن القضا دیده بگشا از کرم، رنجور دردستان، علی! بحر مروارید غم، گنجور مردستان، علی! . دیده بگشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه  کِبر پَستان بین و جام جهل و فرجام گناه  تیر و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، بیم چاه دیده بگشا بر ستم؛ بر این فریبستان، علی!  شمع شب‌های دژم، ماه غریبستان، علی! . دیده بگشا! نقش انسان ماند با جامی تَهی  سوخت لاله، مُرد لیلی، خشک شد سَرو سَهی  زآ گهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی دیده بگشا ای صنم، ای ساقی مستان، علی! تیره شد از بیش و کم آیینۀ هستان، علی!

176 likes 2 comments

میم.صاد.الف #علی #فزت_ورب_الکعبه #قدر #شب_قدر #دیده_بگشا #ظلم #عدالت #اسرائیل

Goddess @elijigil, @elijigil , @elijigil

#عدالت #برابری

23 likes 0 comments

at

. برای این ساعت عکس دیگری اماده کرده بودم,,اما هر کاری کردم از این شعر حافظ که اطمینان دارم در وصف مولای ماست نتونستم بگزرم #ای#وای#پایگاه#عدالت#خراب#شد

199 likes 18 comments

مهتاب این روزها یک جمله دل آدم را خون میکند : یاعلی ع

nafas قشنگ بود.ممنون

mahdi_namvar @emam_reza_joonam @yahossein128 @yoonesi_55 @m.a.ghazanfari از بس که دلتنگ نگاه همسرش بود ابن ملجم را خودش بیدار کرد

yahossein128

yahossein128 سی سال لب گزيدم و کابوس کوچه ها لحظه به لحظه بال و پرم را شکسته است تيغی که بين سجده شکسته سر مرا قبلا غلاف او کمرم را شکسته است

mahdi_namvar @motor_ama_sangin @__f.h.m__ @hoseingharibe @hasan_khosravi @shah_pari @nafas11111 @emah1365 از بس که دلتنگ نگاه همسرش بود ابن ملجم را خودش بیدار کرد

mahdi_namvar @emam_reza_joonam سپاس

mahdi_namvar @yahossein128 یاالله

#عملات #ريال #هللة #اطعموا #فضة #ماريا #تريزا #تيريزا #النمسا#عثماني #عصملي #بارة#باره#نيكل #دولت ##حريت #عدالت#مساوات#قسطنطينية #الملك #السلطان #سعيد #بن_برغش #عمان #مسقط

36 likes 0 comments

at

Deepest Condolences on the martyrdom of Imam Ali a.s. #imam#ali#deep#condolence#martyrdom#amir#ramadhan#شهادة#شهادت#امام#علي#مشهد#عدل#عدالت#يتيم#imamReza#mashhad#reza#shia#muslim

3 likes 0 comments

at

#ازادی#ایران#عدالت اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت ، و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم ، تا بتوانم به بی عدالتی اعتراض کنم ...

5 likes 0 comments

* * شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود فریاد بی‌صدا، غم دل بود و #آه بود دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او صبح سفید هم‌چو دل شب سیاه بود دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه #عدالت گناه بود خونش نصیب دامن محراب کوفه شد آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید #اشک_شبش به غربت روزش گواه بود دستش برای مردم دنیا نمک نداشت عدلش به چشم بی‌نگهان اشتباه بود هم‌صحبتی نداشت که در نیمه‌های شب #حرفش_به_چاه_بود و #نگاهش_به_ماه_بود مولا پس از شهادت زهرا غریب شد زهرا نه یار او که #بر_او_یک_سپاه_بود وقتی که از محاسن او می‌چکید #خون عباس را به #صورت_بابا نگاه بود #گردان_عشق

107 likes 1 comments

إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ #حرفش_به_چاه_بود و #نگاهش_به_ماه_بود